Skovbos vedtægter
Skovbo Skovbørnehave


Vedtægter for privatinstitutionen ”Foreningen Skovbo Skovbørnehave”§ 1

Navn og hjemsted

Stk.1

Privatinstitutions navn er ”Foreningen Skovbo Skovbørnehave”. Herefter kaldet Skovbo. Skovbo er hjemhørende i Lyngby-Taarbæk Kommune, beliggende Strandvejen 607, 2930 Klampenborg og er tilsluttet ”Accountor Denmark A/S”.


Stk.2

Skovbo er oprettet efter dagtilbudsloven § 19 stk. 4, og drives som privatinstitution i foreningsregi – som en ikke-erhvervsdrivende forening.§ 2

Formål

Stk.1

Skovbo modtager 32 børn i alderen fra 2 år og 9 måneder til skolestart.

Skovbo modtager 6 vuggestuebørn i alderen fra 6 mdr. til 2 år og 9 måneder.


Stk. 2

Skovbo udøver sit virke i overensstemmelse med dagtilbudslovgivningen og med

udgangspunkt i Lyngby-Taarbæk Kommunes mål og rammer for dagtilbuddenes arbejde.


Stk. 3

Skovbo er en skovbørnehave, hvor skov og anden natur er den vigtigste ramme om hverdagen. Den daglige færden i naturen skal fremme børnenes livsglæde, nysgerrighed, legelyst, motorik, robusthed og evne til at samarbejde. Vantheden med at fungere som individ i en gruppe udvikles naturligt gennem mødet med de skiftende omstændigheder og udfordringer, som årstider, vind og vejr byder på.

Skovbos legeplads og indendørsområde fungerer som base og udgør rammen for dagens

begyndelse og afslutning. Hjemstedet danner desuden rammen for mødet mellem børn, forældre og personale til hverdag og til fest.

Skovbo skal udvikle børnenes lyst til at lege sig til at lære om natur, kultur, samfund og mennesker.

Børnene skal lære at tage ansvar for sig selv og for hinanden, at arbejde sammen og at tolerere hinandens særegenheder. Erfaringer med at stole på egne kræfter og på fællesskab og hjælpsomhed skal vokse naturligt ud af de udfordringer og strabadser som den daglige færden i naturen byder på.

Skovbo skal søge at fremme personalets lyst til at gå på arbejde som hele mennesker og have lyst til at lege med børnene. Skovbo skal bestræbe sig på at inddrage forældrekredsen i børnehavens liv gennem for eksempel madlavning, leg, fester og den daglige kontakt.

Og i øvrigt gælder Kardemommeloven også i Skovbo: ”Man skal ikke plage andre eller sætte livet til, og for øvrigt må man gøre som man vil.”§ 3

Åbningstid

Stk. 1

Skovbo har åbent alle hverdage fra kl. 8.00 -16.30. fredag dog fra kl. 8.00 - 16.00.

Bestyrelsen kan, i samarbejde med lederen, vælge at ændre den daglige åbningstid i forbindelse med ændrede behov i forældregruppen.

Ændring af åbningstid skal varsles forældrene med mindst 2 måneder.


Stk. 2

Bestyrelsen kan i samarbejde med lederen fastsætte årlige lukkedage i Skovbo.§ 4

Optagelse i Skovbo

Stk. 1

Skovbo er åben for alle børn, uanset forældrenes livssyn, etnicitet, politisk eller religiøs overbevisning. (sidste del udgår 2018).


Stk. 2

Børn optages efter følgende kriterier i nævnte rækkefølge:


Skovbo optager 32 børn i alderen 2 år og 9 måneder til skolestart.

Skovbo optager 6 vuggestuebørn i alderen ½ år til 2 år og 9 måneder.

Søskende til børn i Skovbo har fortrinsret.

Børn optages efter opskrivningstidspunktet. Er der flere ansøgere end Skovbo kan optage, oprettes en venteliste, som prioriteres efter opskrivningstidspunkt.


Bestyrelsen kan i konkrete tilfælde dispensere fra ovennævnte optagelseskriterier, såfremt det vurderes hensigtsmæssigt i forhold til børnesammensætningen.


Stk. 3

Forældre, der ønsker deres barn optaget i Skovbo, skal ansøge herom til Skovbos bestyrelse eller til den af bestyrelsen anviste administrator.


Stk. 4

Udgår 2018.


Stk. 5

Udgår 2018§ 5

Opsigelse

Stk. 1

Forældrene (enten forældremyndighedsindehaverne i fællesskab eller forældremyndighedsindehaveren alene) skal opsige pladsen skriftligt med 2 måneders varsel til den 1. eller den 15. i måneden.


Stk. 2

Skovbo kan normalt kun opsige en plads, når der er restance i forældrebetalingen. Skovbo skal have rykket skriftligt for betalingen to gange, hvorefter opsigelse kan finde sted til en måneds udgang. Indbetalt depositum kan anvendes til at dække eventuelle restancer.§ 6

Forældrebetaling

Stk. 1

Bestyrelsen fastlægger selv forældrebetalingens størrelse.

Ændring af forældrebetalingen varsles den samlede forældregruppe med 3 mdr.


Stk. 2

Regler om nedsættelse eller bortfald af forældrebetalingen, samt regler om søskende rabat, er også gældende for Skovbo. Det påhviler lederen af Skovbo at gøre forældrene bekendt med reglerne om nedsættelse eller bortfald af forældrebetalingen.


Stk. 3

Skovbo varetager selv opkrævning af forældrebetalingen. Betaling skal foretages månedsvis forud.§ 7

Generalforsamlingen

Stk. 1

Generalforsamlingen er Skovbos højeste myndighed.


Stk. 2

Generalforsamlingen afholdes en gang årligt inden udgangen af september måned. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med minimum 14 dages varsel. Det påhviler den siddende bestyrelse at indkalde til generalforsamlingen.


Stk. 3

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:


Valg af dirigent

Konstatering af lovlig indkaldelse og beslutningsdygtighed

Formandens beretning

Godkendelse af revideret regnskab og disponering af overskud

Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget

Valg til bestyrelse

Valg af revisor

Behandling af eventuelle forslag

Eventuelt


Stk. 4

Forældre har én stemme pr. barn i Skovbo. Stemmeberettiget er den/de forældre, der har forældremyndighed over barnet. Der kan i særlige tilfælde tildeles andre stemmeret f. eks. plejeforældre.


Stk. 5

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan foretages af:


Bestyrelsen, såfremt et simpelt flertal i bestyrelsen ønsker det

Generalforsamlingen, såfremt et simpelt flertal på generalforsamlingen ønsker det

Efter ønske fra mindst 30% af indskrevne børn.


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med minimum 14 dages varsel.§ 8

Bestyrelsen

Stk. 1

Skovbos ledelse består af bestyrelsen og lederen. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse, og lederen forestår den daglige ledelse og drift af Skovbo.


Stk. 2

Bestyrelsen fastsætter de pædagogiske principper for Skovbo.


Stk. 3

Bestyrelsen består af tre medlemmer, som alle vælges af og blandt forældrene. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges forskudt i forhold til hinanden, således at der i lige år vælges to medlemmer og i ulige år vælges et medlem. Genvalg kan finde sted.


Stk. 4

Udover bestyrelsens medlemmer vælges to suppleanter blandt forældrerepræsentanterne.

En suppleant indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem udtræder.

Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen.


Stk. 5

En repræsentant for medarbejderne deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Lederen deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.


Stk. 6

Forældre kan kun være medlem af bestyrelsen så længe de har børn indskrevet i Skovbo. Når dette ikke længere er tilfældet, indgår suppleanten for den resterende del af valgperioden.

Medarbejdere er ikke valgbare som forældrerepræsentanter.


Stk. 7

Medarbejderrepræsentanten vælges på et personalemøde blandt det fastansatte personale for en 2-årig periode. Valget finder sted inden udgangen af september måned, umiddelbart før generalforsamlingen.


Stk. 8

Medarbejderrepræsentanten udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning, når pågældende har afleveret eller modtaget sin opsigelse.

Lederen kan ikke være medarbejderrepræsentant.


Stk. 9

På det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig med en formand og en næstformand.


Stk. 10

Der afholdes mindst fire bestyrelsesmøder årligt. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker på formandens foranledning med mindst 7 dages varsel og vedlagt dagsorden for mødet.


Stk. 11

Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden, som skal være skriftlig.


Stk. 12

Over bestyrelsesmøderne føres referat, der underskrives af de til mødet fremmødte medlemmer.


Stk. 13

Bestyrelsen påser, at Skovbos administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til Skovbos formål, og de regler der til enhver tid gælder for Skovbos ledelse og drift.


Stk. 14

Bestyrelsen ansætter og afskediger lederen. Ansættelse af øvrige medarbejdere kan delegeres til den daglige leder. Afskedigelse af øvrige medarbejdere skal godkendes af bestyrelsen.


Stk. 15

Indgåelse og ophævelser af aftaler, der rækker ud over Skovbos daglige ledelse og drift, kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Indgåelse og ophævelse af aftaler, som berører Skovbos kapital, kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.


Stk. 16

Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke betaling for bestyrelseshvervet, men Skovbo afholder udgiften til en bestyrelsesansvarsforsikring.§ 9

Tavshedspligt

Stk. 1

Bestyrelsesarbejdet er i henhold til forvaltningsloven og straffeloven underlagt tavshedspligt. Denne tavshedspligt fortsætter efter at vedkommende er udtrådt af bestyrelsen. Bestyrelsen er forpligtiget til at orientere nye bestyrelsesmedlemmer herom. Nye bestyrelsesmedlemmer afleverer kvittering for modtagelse af denne orientering.


Stk. 2

Det er bestyrelsens opgave, at sørge for, at nye bestyrelsesmedlemmer får kendskab til nærværende vedtægt.§ 10

Lederens ansvar og kompetence

Stk. 1

Lederen varetager, under ansvar overfor bestyrelsen, den daglige ledelse og drift af Skovbo.


Stk. 2

Lederen er ansvarlig for udarbejdelse og offentliggørelse af den pædagogiske læreplan, herunder Børnemiljøvurderingen.

Lederne skal inddrage bestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan/Børnemiljøvurdering.

Læreplanen godkendes af Lyngby-Taarbæk Kommune.


Stk. 3

Lederen er ansvarlig for i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune, at gennemføre sprogvurdering jf. dagtilbudslovens § 11.

Tilbuddet gives til de børn der har behov. Forældre har pligt til at lade deres barn sprogteste.§11

Økonomi

Stk. 1

Skovbos regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.


Stk. 2

Skovbos regnskab føres af ”Accountor Denmark A/S” og regnskabet revideres af dennes statsautoriserede revisor


Stk. 3

Eventuelt overskud skal anvendes til udviklingsformål i Skovbo eller overføres til næste års regnskab.§ 12

Personaleforhold

Stk. 1

Lederen og souschefen i Skovbo skal have pædagogisk uddannelse og personalesammensætningen følger som minimum Lyngby-Taarbæk Kommunes anbefaling. Der kan ansættes personer i arbejdsprøvning/jobtræning.


Stk. 2

Aftaler om løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem "Accountor Denmark A/S” og de faglige organisationer.


Stk. 3

Ved ansættelse kan der indhentes referencer fra tidligere arbejdspladser. Der skal dog indhentes udvidet straffeattest og børneattest.


Stk. 4

Personalet har tavshedspligt og underretningspligt, som indskærpes ved ansættelse.


Stk. 5

Skovbo er forpligtiget til at modtage lønnede praktikanter fra pædagogseminariet.§ 13

Tilsyn

Stk. 1

Lyngby-Taarbæk Kommune fører tilsyn med Skovbo efter de retningslinjer, der fremgår af godkendelseskriterierne.§ 14

Tegningsregler

Stk.1

Til at forpligte Skovbo overfor tredjemand kræves underskrift af bestyrelsens formand eller i dennes varige forfald af næstformand sammen med et andet bestyrelsesmedlem eller med institutionens leder.


Stk.2

Dispositioner vedrørende bygningen og lejemålet kræver dog underskrift af den samlede bestyrelse.§ 15

Ændring af Skovbos vedtægter

Stk. 1

Ændringer i Skovbos vedtægter kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer. Ændringen skal godkendes af generalforsamlingen med kvalificeret flertal. Ændringen skal tillige godkendes af Lyngby-Taarbæk Kommune.§ 16

Hæftelse

Stk. 1

For Skovbos forpligtelser hæfter Skovbo alene med sin formue.§ 17

Ophør

Stk. 1

I tilfælde af Skovbos frivillig opløsning kan kapitalen og løsøre efter beslutning på generalforsamlingen, anvendes til tilsvarende pædagogisk, socialt og sundhedsmæssigt formål i Lyngby-Taarbæk Kommune. Grunden og ejendommen falder dog vederlagsfrit tilbage til Lyngby-Taarbæk Kommune.


I tilfælde af at Skovbo må tvangsopløses - fx ved konkurs – tilfalder alle aktiver, herunder grunden, ejendommen og eventuel kapital vederlagsfrit Lyngby-Taarbæk Kommune.
KOM FORBI TIL EN SNAK OG FÅ SKREVET DIT BARN OP


kontakt Robert på 24 48 69 98 eller leder@sskovbo.dk

Strandvejen 607, 2930 Klampenborg  . . . vi ses i dyrehaven