Alkohol & rygepolitik
Skovbo Skovbørnehave


Skovbos ryge og alkohol politik følger de gældende bestemmelser i Lyngby Tårbæk kommune, her citeret:


Rygepolitik:


Retningslinjer for rygepolitik i Lyngby-Taarbæk Kommune pr. 01.09.2016

Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 1.4.2007 været er en røgfri arbejdsplads.


Formålet med den røgfrie arbejdsplads er at sikre, at alle ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø uden de umiddelbare gener og den sundhedsfare der er ved passiv rygning.


Retningslinjerne omfatter tillige et generelt forbud mod at anvende E-cigaretter (elektroniske cigaretter) på kommunens arbejdspladser.


Den røgfri arbejdsplads omfatter alle ansatte på kommunens arbejdspladser. Ved arbejdspladser forstås såvel bygninger som køretøjer.


Som eksempler på områder hvor der ikke må ryges eller anvendes E-cigaretter med henvisning til gældende lovgivning om røgfri miljøer, kan bl.a. nævnes:


•    Der må ikke ryges på de kommunale arbejdspladser.


•    På børneinstitutioner, skoler og lignende må der ikke ryges hverken indendørs eller udendørs på institutionens område. Det gælder både for børn og unge, men også for lærere, pædagoger, forældre og lign.


•    Arbejdsplads i hjemmet med ekstern arbejdskraft tilknyttet reguleres via hovedreglen, hvorefter der ikke må ryges i arbejdslokalerne. Hvis disse tillige tjener private boligformål, må der ikke ryges, når den eksterne arbejdskraft opholder sig dér, f.eks. hjemmehjælp hos ældre eller når plejepersonale kommer ind i en ældrebolig på et plejehjem/områdecenter.


•    I den kommunale dagpleje og puljelignende dagplejer må der i dagplejens åbningstid ikke ryges i dagplejehjemmet. Lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfri hele døgnet.


•    Der må ikke ryges i kommunale køretøjer.


Vedr. rygning i det fri

Det skal være muligt at ryge i det fri, med mindre loven om røgfri miljøer tilsiger noget andet. Rygning i det fri kan finde sted på steder, der giver mindst gener for kommunens ansatte, brugere, borgerne m.fl.


Inden for skole-, fritids- og daginstitutionsområdet må rygning ikke finde sted på institutionens område, d.v.s. det må lokalt aftales, hvor der så i givet fald kan ryges.


På øvrige områder i den kommunale virksomhed må det tillige lokalt aftales, hvor der må ryges med respekt for lovgivningen på området.


Det skal bemærkes, at rygning i det fri kun er tilladt, hvor dette kan ske uden påvirkning af det indendørs arbejdsmiljø. Rygning må således ikke finde sted foran åbne vinduer, døre m.v. og skal i øvrigt foregå hensynsfuldt overfor andre ansatte eller borgere.


Rygning i det fri skal begrænses mest muligt, og accepteres kun, hvis det kan foregå i et omfang og på tidspunkter, hvor det ikke er til gene for udførelsen af det daglige arbejde. Vurderingen af dette forhold påhviler den enkelte leder.


Ryge-stop-kurser

Kommunen er positiv indstillet på at afholde Ryge-stop-kurser for kommunens ansatte, hvis behov derfor. 


Sanktioner

Det er kommunens forventning, at ovennævnte regler vil blive overholdt.


Såfremt pålæg om efterlevelse af de gældende retningslinjer ikke respekteres, kan sag om påtænkt advarsel og/eller påtænkt opsigelse og/eller bortvisning blive iværksat.


Valg af reaktion og evt. sanktion afhænger af den opståede situation og vil have hjemmel i de til enhver tid gældende ansættelsesretlige regler.


Godkendt i Hovedudvalget 23-08-2016


Kontakt

Center for Økonomi og Personale - Personalejura og arbejdsmiljø

Toftebæksvej 12

2800 Kgs. Lyngby

okonomipersonale@ltk.dk

45 97 30 00

Siden er sidst opdateret den 29.09.2016


http://www.ltk.dk/retningslinjer-rygepolitik-i-lyngby-taarbaek-kommune
Skovbos Alkoholpolitik:


Retningslinjer for alkohol og euforiserende stoffer

Grundlæggende regler


Der må ikke under nogen form indtages alkohol i arbejdstiden – heller ikke i indlagte pauser i arbejdstiden eller under rådighedsvagt.


Det accepteres ikke, at medarbejdere under udførelse af deres arbejde er påvirkede af alkohol, uanset om alkohol er indtaget uden for arbejdstiden.


Undtaget fra reglen er arrangementer i forbindelse med jubilæer, tjenesteophør og lignende, runde fødselsdage og højtider (f.eks. julefrokost) eller øvrige sociale/kulturelle begivenheder .


Ledelsens tilladelse skal være indhentet forud for hvert enkeltstående arrangement/festligholdelse, hvor alkohol ønskes udskænket.


Der må ikke under nogen form indtages/anvendes euforiserende stoffer  i arbejdstiden – heller ikke i indlagte pauser i arbejdstiden eller under rådighedsvagt.


Det accepteres ikke, at medarbejderne under udførelsen af deres arbejde er påvirkede af euforiserende stoffer, uanset om stofferne er indtaget udenfor arbejdstiden.


En medarbejder, der er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer på arbejdet, kan – afhængig af omstændighederne – blive sendt hjem og senere indkaldt til møde med nærmeste leder.


Tilbud om hjælp


Da problemer med ovennævnte rusmidler ikke kun er en privatsag, er Lyngby-Taarbæk Kommune indstillet på aktivt at støtte og hjælpe medarbejdere, som erkender at være afhængige, med sagkyndig rådgivning, bistand og eventuelt behandlingstilbud.


På arbejdspladsen


Alle medarbejdere har en menneskelig og kollegial forpligtelse til at sikre, at der tages hånd om en kollega med misbrugsproblemer. Derfor er alle medarbejdere forpligtet til at gå til ledelsen ved mistanke om sådanne problemer.


Ledelsens pligt til at gribe ind


Det er ledelsens ansvar at være opmærksom på de særlige problemer, der kan være forbundet med misbrug og at gribe ind i de tilfælde, hvor misbrug kan konstateres.


Ud fra et ønske om at gribe ind så tidligt som muligt, kan kolleger også gå ind i en truende misbrugssag – eventuelt i samarbejde med lederen og tillidsrepræsentanten.


Et initiativ fra kommunens side bør være afstemt efter den enkelte medarbejders forhold og arbejdspladsens konkrete oplevelse af problemet. I de fleste tilfælde vil det være naturligt, at lederen gennemfører en problemorienterende og opklarende samtale med den pågældende.


Kontaktpersoner


I Center for Økonomi og Personale (Personalejura og Arbejdsmiljø) er der ansat ressourcepersoner, der i konkrete tilfælde kan bistå i håndtering af ansattes misbrugsproblemstillinger – herunder vejledning og rådgivning om egnede behandlingstilbud.


Behandlingsplan


I forbindelse med aftale om iværksættelse af en egentlig behandlingsplan vil det i relevant omfang også være nødvendigt at inddrage den pågældende medarbejders samlede sociale situation – herunder kontakt til eventuel ægtefælle/samlever  – i erkendelse af, at et konstateret misbrug ikke alene kan løses i jobsituationen.


Når der indgås konkrete aftaler om behandlingsplaner – herunder egentlige forpligtende anvisninger på behandling, vil det være naturligt  og i visse situationer nødvendigt at inddrage den stedlige tillidsrepræsentant i samtalen. Tillidsrepræsentanten vil altid kunne deltage i samtaler som bisidder, når der fremsættes ønske herom.


I det omfang bl.a. ambulatoriekonsultationer og kortere ophold på behandlingscentre indgår som led i en aftalt behandlingsplan, vil der i fornødent omfang kunne bevilges tjenestefrihed uden lønafkortning hertil efter forudgående aftale med respektive centerchef/ Personalejura og Arbejdsmiljø.


Tilbagefald i forbindelse med behandlingsforløb


Hvis der sker tilbagefald vil sagen blive behandlet med udgangspunkt i nedenstående afsnit.


Sanktioner


Det er kommunens forventning, at ovennævnte regler vil blive overholdt.


Såfremt indgåede aftaler og pålæg om efterlevelse af de gældende retningslinjer ikke respekteres, kan sag om påtænkt advarsel og/eller påtænkt opsigelse og/eller påtænkt bortvisning blive iværksat.


Valg af reaktion og evt. sanktion afhænger af den opståede situation og vil have hjemmel i de til enhver tid gældende ansættelsesretlige regler.

 

Retningslinjerne er godkendt af Hovedudvalget den 27. maj 2016.


Kontakt

Center for Økonomi og Personale - Personalejura og arbejdsmiljø

Toftebæksvej 12

2800 Kgs. Lyngby

okonomipersonale@ltk.dk

45 97 30 00


http://www.ltk.dk/retningslinjer-alkohol-og-euforiserende-stofferKOM FORBI TIL EN SNAK OG FÅ SKREVET DIT BARN OP


kontakt Robert på 24 48 69 98 eller leder@sskovbo.dk

Strandvejen 607, 2930 Klampenborg  . . . vi ses i dyrehaven